Dojokun

Znění

一、人格完成に努むること
hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto
snaž se o dokonalost svého charakteru

一、誠の道を守ること
hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto
buď věrný a spolehlivý

一、努力の精神を養うこと
hitotsu, doryōku no seishin wo yashinau koto
dbej na zdravé úsilí

一、礼儀を重んずること
hitotsu, reigi wo omonzuru koto
respektuj ostatní

一、血気の勇を戒むること
hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto
vyvaruj se násilného chování